REJESTRACJA ON-LINE

Facebook Image
Facebook Image
r.
Odsłon : 544136

Zestawienie znaków z logo Dolnego Śląska

Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19-2

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2” jest dofinansowany ze na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2425/VI/20 z dnia 28 lipca 2020 r. oraz 3882/VI/21 z dnia 21 czerwca 2021 . Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do szpitali niepublicznych i będzie polegało głównie na procesie przyznawania środków na : sprzęt medyczny, dezynfekcję, wyposażenie obiektowe i budowlane, wyposażenie laboratoriów. Realizacja projektu odbywać się będzie w formie partnerstwa. Szczegółowe zasady partnerstwa, podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną szczegółowo określone w umowie partnerskiej.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2”, którego celem jest niwelowanie  skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, jest realizowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, rzez 9 podmiotów leczniczych:

 • ·Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze
 • ·Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach
 • ·Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  Lubinie
 • ·Szpital Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach
 • ·Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER – MED” Sp. z o.o. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie
 • ·Centrum Medyczne Karpacz S.A.
 • ·EMC Instytut Medyczny S.A.- Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
 • ·Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Profesora Zbigniewa Religi – MEDINET Sp. z o.o.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. W jego efekcie partnerskie szpitale zostaną wyposażone w sprzęt i materiały niezbędnego do waliki z COVID-19.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2022 r.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2” o wartości 6 579 863,22 zł finansowany jest ze środków:

 • ·Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie5 592 883,73 zł (co stanowi 85% wartości projektu)
 • ·Dotacji celowej Budżetu Państwa w kwocie 657 986,32 zł (co stanowi 10% wartości projektu)
 • ·budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 328 993,17 zł (co stanowi 5% wartości projektu)

znaki_strona_www


COVID-0001

Grafika przedstawia informację o realizowanym projekcie W górnej części plakatu znajdują się nachodzące na siebie zielone i czarne trójkąty, poniżej zamieszczono tekst: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy europejskich „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2”. Cel projektu: niwelowanie  skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w prywatnych podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. Dofinansowanie projektu UE: 5 592 883,73 zł.

 
free pokereverest poker revie